We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Cystadleuaeth Codio Dinasoedd Clyfar Technocamps yn cyrraedd Prifysgol Caerdydd ar gyfer Rownd Derfynol 2019

Cyhoeddwyd: 24 March 2019

Daeth Technocamps i'r brifddinas yn ddiweddar ar gyfer rownd derfynol genedlaethol ei gystadleuaeth codio flynyddol, a gyflwynwyd eleni gan Brifysgol Caerdydd. Heriwyd disgyblion o bob cwr o Gymru i greu darn o feddalwedd â'r thema Dinasoedd Clyfar. Roedd y beirniaid ar ben eu digon gyda'r creadigrwydd, yr arloesedd a'r sgiliau technegol a amlygwyd gan yr holl dimau a gymerodd ran, a chyda safon eithriadol o uchel y cyflwyniadau a gafwyd gan bawb a gyrhaeddodd y rownd derfynol. 

Ymhlith y syniadau yr oedd IRIS, gan Ysgol Uwchradd Caerdydd, a oedd yn cynnig dewis arall, mwy diogel yn lle'r seinydd clyfar, a hynny gan dîm a oedd mor frwdfrydig ynghylch codio ar ôl cymryd rhan yn y gystadleuaeth, fel bod yr aelodau wedi dychwelyd i'w hysgol gynradd i gynnal eu clwb codio eu hunain gan ddefnyddio adnoddau Tachnocamps i ddarparu hyfforddiant a chymorth ar gyfer disgyblion iau. 

Roedd y Rheolwr Rhaglen, Julie Walters, yn falch o gael mynd i'w digwyddiad cyntaf ers dechrau ar ei rôl gyda Technocamps. “Roedd yn anhygoel gweld cymaint o frwdfrydedd yn yr ystafell, ynghyd ag ystod mor amrywiol o brosiectau a gynhyrchwyd gan yr holl ddisgyblion a gymerodd ran.”

Ysgol Gyfun Pontarddulais o Abertawe oedd yr enillydd. Bu i'w ap ar gyfer cartref clyfar, a oedd yn galluogi'r defnyddiwr i reoli goleuadau, bleindiau a nodweddion eraill y cartref, gan felly sicrhau bod yr amgylchedd mor effeithlon â phosibl, wneud argraff ar y beirniaid a sicrhau'r wobr gyntaf i'r tîm. Roedd yr athro TG, Mr Lewis, a gefnogodd y tîm buddugol, wrth ei fodd â'r canlyniad: 

“Roedd y disgyblion wedi gwneud cymaint o ymdrech gyda'r prosiect, gan aros am ddwy neu dair awr ar ôl ysgol yn rheolaidd i ddatblygu eu cysyniadau eu hunain. O safbwynt athro, roedd yn hyfryd gweld grŵp o ffrindiau ifanc, brwdfrydig yn cydweithio i ddatblygu syniad cychwynnol yn brototeip cwbl weithredol. Roeddent wir wedi eu gwthio eu hunain wrth greu datrysiadau i'w problemau; rhywbeth yr ydym yn ceisio ei annog mewn bywyd bob dydd. Ers iddynt fod yn ôl yn yr ysgol, mae'r disgyblion wedi bod yn siarad yn frwd am wobr y gystadleuaeth, sef cael eu pennau wedi'u sganio a'u hargraffu gan ddefnyddio argraffydd 3D.”

Roedd Evie Beck, sy'n aelod o'r tîm, yr un mor frwdfrydig am y prosiect cyfan: 

“Roeddem wedi aros ar ôl ysgol, a dod mewn amser cinio, ac roedd ein holl waith wedi talu ar ei ganfed. Mae'n deimlad anhygoel gwybod bod y beirniaid yn gwerthfawrogi'r holl ymdrech ac amser yr oeddem wedi'u buddsoddi yn y prosiect. Cawsom gymaint o hwyl a phrofiad gwych yng Nghaerdydd.”

Hoffai Technocamps ddiolch I RedHat a chwmni yswiriant Admiral am eu cymorth, a diolch arbennig i'n gwesteiwr, Prifysgol Caerdydd, am wneud gwaith mor wych wrth drefnu'r digwyddiad cyfan. 

Hoffem hefyd longyfarch pob ysgol a gymerodd ran, ac edrychwn ymlaen at groesawu nifer o'n hysgolion yn ôl ar gyfer y Gystadleuaeth Roboteg y byddwn yn ei lansio'n ddiweddarach eleni.

Y newyddion diweddaraf

Ar gael i'w lawrlwytho nawr.

Mae’n gyffredin meddwl bod eich addysg yn dod i ben pan fydd gennych swydd lawn-amser. Yma yn Technocamps a’r Sefydliad Codio yng Nghymru, credwn fod dysgu yn broses bar- haus y gallwch ei dilyn ar unrhyw adeg yn eich bywyd.

Pan drefnodd Rhun Llwyd, athro TG Ysgol Bryn Tawe, fod tîm Technocamps yn cynnal gweithdai cyfoethogi STEM gyda’i ddisgyblion, ychydig a wyddai y byddai’r sesiynau’n ei ysbrydoli i fynd ar ei daith addysgol hollol newydd ei hun.

Diweddariad Covid-19 - Adnoddau Am Ddim Nawr Ar Gael

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342