We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Cystadleuaeth Roboteg Technocamps 2018 - Artistiaid Awtonomaidd

Cyhoeddwyd: 09 May 2018

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod Cystadleuaeth Roboteg Technocamps yn ôl gyda'r diwrnod cystadlu olaf i'w gynnal ar 5 Gorffennaf 2018. Thema'r gystadleuaeth eleni yw "Artistiaid Awtonomaidd" ac rydym yn herio disgyblion o bob cwr o Gymru i ateb y cwestiwn: "A yw robotiaid yn gallu cynhyrchu Celf?"

Yr her yw ddylunio a chreu robot sy’n gallu cynhyrchu celf. Gallai hyn fod ar unrhyw ffurf, p'un a yw'n perfformio, cerddorol, darlunio neu unrhyw beth arall y gallech feddwl amdano. Mae creadigrwydd yn allweddol!

Mae'n rhaid i dimau greu dyluniad gwreiddiol ar gyfer eu robotiaid, ac yna ddatblygu a llunio prototeip i'w gyflwyno yn rownd derfynol y gystadleuaeth. Bydd y rownd derfynol hefyd yn cynnwys her FYW - a chaiff y manylion eu cyhoeddi yn y digwyddiad.

Cofiwch: wrth greu'r robot, mae'n hanfodol ystyried y canlynol:

- A yw'n arloesol? Sut mae'n wahanol i dechnolegau cyfredol sydd ar gael? A yw'n ddatrys problem 'unigryw'?

- A fydd yn gwella perfformiadau artistig? Pa nodweddion sy'n caniatáu i'ch robot ragori ar berfformiad pobl?

- Sut y mae eich robot yn well na'i gystadleuwyr? Pam y byddai'n well gan rhywun ddefnyddio robot na pherson i gwblhau eich tasg ddewisol?

- Dewch i gael hwyl a bod yn greadigol!

Bydd Technocamps yn benthyg y pecynnau robot LEGO Mindstorms i'r Clybiau Technoleg sy'n cystadlu (os oes angen), ynghyd ag unrhyw adnoddau sy'n angenrheidiol i greu eu robot.

Gobeithio y byddwch yn gallu cymryd rhan yn y gystadleuaeth; roedd digwyddiad y llynedd yn llwyddiant ysgubol, ac edrychwn ymlaen at ailadrodd hyn eleni. Yn 2017, roedd ysgolion ledled de a gorllewin Cymru wedi cymryd rhan yng Nghystadleuaeth Roboteg Technocamps, a chyflwynwyd pecyn LEGO Mindstorm i ysgol yr enillwyr.

Gallwch gofrestru ar gyfer y gystadleuaeth yma: https://goo.gl/forms/eECWZUp644GfX4RE3

Am fwy o wybodaeth, gweler ein llyfryn: CystadleuaethRobotegTechnocamps2018.pdf

Y newyddion diweddaraf

Eleni, byddwn yn cynnal “Haf o STEM”, sy'n agored i unrhyw un rhwng 9 ac 16 oed. Gan ddechrau ym mis Awst, byddwn yn mynd yn 'fyw' am 15 diwrnod, gyda gweithgareddau ac arbrofion i roi cynnig arnynt gartref.

Mae'n ymddangos yn oesoedd bellach ers i'n digwyddiad rhwydweithio Menywod mewn STEM diwethaf gael ei gynnal. Rhoddodd y digwyddiadau hyn gyfle i fenywod sy'n gweithio ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg

DPP ar-lein ar gyfer Athrawon Ysgol Uwchradd TGCh a Chyfrifiadureg

Adnoddau Dysgu a seminarau ar-lein ar gyfer blynyddoedd 12 a 13.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342