English

Technocamps yn cael ei gydnabod ar gyfer Cyfraniad Eithriadol i Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Cyhoeddwyd: 25 June 2018

Ar 21ain  o Fehefin, cafodd gweithgareddau Ymchwil ac Arloesi Prifysgol Abertawe eu cydnabod fel rhan o noson wobrwyo a oedd yn amlygu ehangder ymchwil ac arloesedd ym Mhrifysgol Abertawe.

Meddai'r Athro Richard B Davies, Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe:

"Rydym yn dathlu pwyslais unigryw Prifysgol Abertawe ar wneud gwahaniaeth. Rydym yn arddangos yr ystod eang o ymchwil ac arloesedd eithriadol sy'n digwydd ym Mhrifysgol Abertawe, a'r effaith y mae hyn yn ei chael ar draws y byd. Mae llawer o'r rhain yn ganlyniad uniongyrchol ein cydweithrediad â sefydliadau sector preifat a chyhoeddus, a hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i'n holl bartneriaid. "

Fel rhan o'r digwyddiad rhoddwyd gwobrau mewn deg categori gwahanol i ganmol effaith unigolion a phrosiectau ar draws y Brifysgol. Cyflwynwyd Technocamps ar gyfer Cyfraniad Eithriadol i Ymgysylltu â'r Cyhoedd ac roedden nhw'n falch iawn i ennill y wobr.

Meddai'r Athro Faron Moller, Cyfarwyddwr Technocamps:

"Mae'n anrhydedd cael ei amlygu am yr effaith sylweddol a gafodd y Rhaglen Technocamps ar ddisgyblion, athrawon ac ysgolion! Mae'n amser cyffrous i Technocamps wrth inni ddechrau ar waith newydd a ariennir gan Ewrop er mwyn ysgogi, ysbrydoli a chefnogi uchelgais disgyblion i astudio cyfrifiadureg ledled Cymru. Hoffwn ddiolch hefyd i MHA Broomfield Alexander am noddi'r wobr. "

Yn ogystal, mae pedwar o'r enillwyr categori wedi nodi ar y rhestr fer i'w cyflwyno ar gyfer Gwobrau Pen-blwydd y Frenhines. Anrhydeddwyd Technocamps i gael ei ddewis fel un o'r pedwar!


Y newyddion diweddaraf

Mae 14 o fyfyrwyr wedi cwblhau rhaglen tair blynedd o hyd mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol yn Adran Cyfrifiadureg y Brifysgol.

Mae ceisiadu ar gyfer 2020 bellach ar agor!

Cystadleuaeth rhaglennu traws-Cymru Technocamps yn galluogi disgyblion i ddatblygu eu sgiliau datrys problemau, cyfathrebu a chydweithio.

Am benwythnos anhygoel wrth i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau gael ei chymryd drosodd gan Wyddoniaeth!

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342