Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Technocamps yn ymuno â'r panel o feirniaid arbenigol yng Ngŵyl Fyd Cynghrair Lego First© 2019

Cyhoeddwyd: 26 April 2019

Mae Technocamps yn parhau i hyrwyddo ei enw da yn rhyngwladol ym maes Addysg Cyfrifiadureg wrth i ni anelu at arddangos ein gwerthoedd craidd, sef ysbrydoli, bod yn greadigol a chael hwyl, ar y llwyfan byd-eang. Mewn blynyddoedd blaenorol, mae Technocamps wedi cefnogi a mentora nifer o dimau o Gymru a fu'n cystadlu yn erbyn timau eraill o bob cwr o'r byd yn rhan o Ŵyl Fyd Cynghrair Lego First©. Mae'r ŵyl yn herio pobl ifanc i feddwl fel gwyddonwyr a pheirianwyr, ac yn hyrwyddo gwerthoedd megis gweithio mewn tîm, darganfod a phroffesiynoldeb graslon ar yr un pryd.

 

Mae'r digwyddiad yn Detroit yn un nodedig ar gyfer holl dîm Technocamps. Rydym yn hynod falch bod y trefnwyr wedi gwahodd ein Rheolwr Gweithrediadau, Stewart Powell, i ymuno â phanel o feirniaid uchel eu parch, ac i asesu timau yn adran Dylunio Robot y gystadleuaeth; adlewyrchiad o'r parch mawr y mae rhaglen Technocamps wedi'i feithrin, a hynny mewn cyd-destunau cenedlaethol a rhyngwladol, fel ei gilydd.

 

“Rwy'n falch iawn o gael mynd i Ŵyl Fyd First©am y drydedd flwyddyn o'r bron, ac rwy'n arbennig o falch eleni o gael fy ngwahodd fel beirniad y gystadleuaeth Dylunio Robot. Mewn blynyddoedd blaenorol, rwyf wedi cefnogi dau dîm o Gymru i gystadlu yng Ngŵyl y Byd, lle mae lefel y gystadleuaeth yn ffyrnig! 

Rwy'n edrych ymlaen at weld yr amrywiaeth arloesol ac eang o eitemau mecanyddol a meddalwedd a ddyluniwyd gan dimau o bob cwr o'r byd. Mae'n fraint cael fy ngwahodd i fod yn feirniad, ac rwy'n edrych ymlaen yn arw at chwifio'r faner ar ran Cymru a'r sector technoleg yng Nghymru.”

 

Mae'r ŵyl yn ddathliad o ofod, arloesedd a STEM, gyda dros 70,000 o bobl yn dod o bob cwr o'r byd i fod yn rhan o bythefnos o weithgarwch dwys. Gosodir her i dimau ddylunio robot sy'n defnyddio technoleg LEGO®MINDSTORMS® gyda'r nod o ddatrys problem byd go iawn, a hynny trwy feddwl mewn modd arloesol a defnyddio technegau peirianneg a rhaglennu cymhleth. Bydd mil tri chant o robotiaid yn mynd benben â'i gilydd yn ystod y gystadleuaeth, a bydd yn ofynnol i'r timau wneud sioe o'u creadigaethau ac arddangos y prosesau a ddefnyddiwyd ganddynt i ddatblygu eu strategaethau ar gyfer datrys gêm y robotiaid. Caiff pob tîm ei sgorio ar ei gynllun, ei sgiliau rhaglennu, ei strategaeth a'i arloesedd. Cyhoeddir yr enillwyr ar ddiwedd y digwyddiad.

 Mae'r ŵyl yn cysylltu addysg â'r Diwydiant Technoleg, gan gynnig cyfle i bobl ifanc feithrin eu sgiliau cyfrifiadurol, gwyddonol a pheirianneg. Mae Technocamps yn edrych ymlaen at greu cysylltiadau a chydweithrediadau rhyngwladol newydd, nid yn unig ag ysgolion a cholegau o bob cwr o'r byd, ond hefyd â Chwmnïau Rhyngwladol sy'n cefnogi'r gwaith o ddatblygiad cyfrifiadureg a thechnoleg yn fyd-eang.

Y newyddion diweddaraf

Trwy gymryd rhan yn y rhaglen hon, bydd Athro yn ennill cydnabyddiaeth Technocamps fel 'Athro Ardystiedig Technocamps', neu gall Ysgol gyflawni statws 'Ysgol Ardystiedig Technocamps' ar lefel Efydd, Arian, neu Aur.

Pan benderfynodd Ben Dodd ymuno â rhai ffrindiau mewn Clwb Roboteg amser cinio pan oedd yn yr ysgol uwchradd, ychydig a wyddai mai dyma fyddai dechrau ei daith ar yrfa mewn Cyfrifiadureg.

Graddiodd Robert o Brifysgol Caerdydd, ac ysbrydolwyd ei yrfa mewn cyfrifiadureg gan weithdy Technocamps wythnos o hyd yr oedd wedi mynd iddo tra roedd yn yr ysgol.

Rydym wedi agor y porth yr oeddem wedi'i datblygu ar gyfer rhaglen yr Haf, ac mae'r adnoddau a ddatblygwyd gennym fel tîm ar gael i chi eu defnyddio a'u rhannu.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342