We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Technocamps yn Ymuno yn yr Hwyl yng Ngŵyl Wyddoniaeth Abertawe

Cyhoeddwyd: 15 November 2019

Mae Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe yn wledd flynyddol i blant ac oedolion fel ei gilydd, a gynhelir ar ddechrau'r hanner tymor yng Nghymru, gan gynnig arddangosiadau ymarferol, arbrofion byw a gweithdai technolegol a ddiddanu ymwelwyr am y penwythnos cyfan. 


Wedi'i threfnu gan Brifysgol Abertawe, cafodd Technocamps y fraint unwaith eto o gael ei wahodd i gymryd rhan yn y digwyddiad ardderchog hwn ar gyfer y teulu cyfan.   Roedd yn gyfle gwych i arddangos y gwaith yr ydym yn ei wneud gydag ysgolion ledled Cymru ac i godi ymwybyddiaeth o'r ffaith bod Cyfrifiadureg yn sector cyffrous i weithio ynddo. 


Cymeradwyodd llawer o'r rhieni a oedd yn bresennol y gwaith a wnawn a chyfaddef eu bod wedi cael eu 'llusgo' i'r stondin gan eu plant llawn cyffro, gan fod llawer ohonynt wedi cymryd rhan mewn gweithdai yn eu hysgolion.  Roedd un rhiant yn benodol yn cydnabod yr effaith y mae'r prosiect wedi'i chael ar ei ferch 10 oed:


Fe ddaethoch chi i mewn i'w hysgol ychydig wythnosau yn ôl a dydy hi ddim wedi stopio siarad am robotiaid ers hynny.  Mae hi hyd yn oed wedi gofyn am ei Sphero ei hun ar gyfer y Nadolig er mwyn iddi allu ei raglennu i wneud rhai pethau cŵl iawn.”


Roedd gweithgareddau eleni yn arbennig o gyffrous gan gynnig cyfle i ymwelwyr weithio ar dorri codau a thasgau cryptograffeg.  Dysgwyd ein robotiaid Sphero anhygoel i nofio a dangoswyd pa mor glyfar yw ein Lego Mindstorms EV3s pan fyddant yn cael eu gosod i mewn i ddrysfa.  Gwnaeth ein Tîm Cyflanwi a Llysgenhadon Technocamps waith rhagorol gan ddiddanu a dysgu cannoedd o ymwelwyr trwy gydol y penwythnos.


Yn ogystal â chael stondin yn y digwyddiad, roeddem yn gallu cynnig ein gweithdai Heliwr Pili Pala llawn i'r cyhoedd am y tro cyntaf. Mae'r gweithdai hyn wedi cael eu cynnal mewn ysgolion ledled y wlad ers dechrau'r tymor ysgol, mewn cydweithrediad â Theatr n'a NOg.   Mae Technocamps wedi gweithio gyda'r cwmni theatr i ddatblygu adnoddau ar gyfer yr ystafell ddosbarth, gan ddefnyddio ysbrydoliaeth o'i drama wych am y gwyddonydd Alfred Russel Wallace (a elwir hefyd yn Darwin Cymru) a luniodd ei ddamcaniaethau ei hun am esblygiad. 


Mae'r gweithdai yn cymryd y thema 'Heliwr Pili Pala' ac yn ei symud i faes Cyfrifiadureg, gan addysgu egwyddorion Dysgu Peirianyddol a Deallusrwydd Artiffisial. Ffordd arloesol a chreadigol o gyfuno pynciau celfyddydol a gwyddoniaeth yn ystafell ddosbarth yr ysgol gynradd.


Hoffem ddiolch i'r Brifysgol am ein gwahodd i gymryd rhan ... fe welwn ni chi yr un amser, yn yr un lle, y flwyddyn nesaf!

Y newyddion diweddaraf

Ar gael i'w lawrlwytho nawr.

Mae’n gyffredin meddwl bod eich addysg yn dod i ben pan fydd gennych swydd lawn-amser. Yma yn Technocamps a’r Sefydliad Codio yng Nghymru, credwn fod dysgu yn broses bar- haus y gallwch ei dilyn ar unrhyw adeg yn eich bywyd.

Pan drefnodd Rhun Llwyd, athro TG Ysgol Bryn Tawe, fod tîm Technocamps yn cynnal gweithdai cyfoethogi STEM gyda’i ddisgyblion, ychydig a wyddai y byddai’r sesiynau’n ei ysbrydoli i fynd ar ei daith addysgol hollol newydd ei hun.

Diweddariad Covid-19 - Adnoddau Am Ddim Nawr Ar Gael

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342