We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Mae Technocamps ar gael ar-lein!

Cyhoeddwyd: 16 June 2020

Fel pawb arall yn ystod argyfwng Covid-19, mae Technocamps wedi gorfod addasu i ffordd newydd o weithio. Fel prosiect a ariennir gan Lywodraeth Ewrop a Chymru rydym wedi bod yn ffodus i gael yr adnoddau i'n galluogi i newid i fersiwn ar-lein ohonom ein hunain. Nawr, mae ein ‘normal’ newydd bron yn hollol rithwir.

Ar ddechrau mis Ebrill, lansiwyd Pecynnau Gweithgareddau ar-lein i rieni a disgyblion eu defnyddio gartref, gan gadw meddyliau ifanc yn cael eu hysgogi a'u cymell. Bellach mae dros 20 o'r pecynnau hyn ar wahanol bynciau, wedi'u hanelu at wahanol oedrannau a galluoedd. Mae'r holl becynnau hyn ar gael yn ddwyieithog ar ein gwefan ac maen nhw i gyd AM DDIM.

Mae’r pecynnau gweithgareddau hefyd yn cael eu cefnogi gan dîm o'n swyddogion addysgu ymroddedig. Ym mis Mai, gwnaethom gyflwyno nodwedd ‘Live Chat’ sy’n cynnig mynediad i un o’r tîm rhwng 8:30 am a 6pm bob dydd. Gall unrhyw ddisgybl, rhiant, neu athro sydd angen cefnogaeth nawr siarad â Swyddog Addysgu a dod o hyd i help a chymorth yn uniongyrchol. Newidiodd ein clybiau cod ar ôl ysgol hefyd i ffrwd rithwir ar-lein ar ystod o lwyfannau, gan eu hagor i ddisgyblion o bob rhan o Gymru.

Rydym wedi parhau i ddysgu'r athrawon trwy gydol yr argyfwng. Mae Seminarau Zoom wedi disodli sesiynau wyneb yn wyneb ar gyfer ein dysgwyr tystysgrif Addysgu VTCT. Ym mis Mehefin lansiwyd ein rhaglen DPP ar-lein hefyd - hyfforddiant AM DDIM i athrawon mewn sesiynau byr.

Wrth i ysgolion yng Nghymru baratoi ar gyfer dychwelyd eu disgyblion, trown ein sylw at sut y gallwn gefnogi ymhellach y gwaith anhygoel y mae athrawon yn ei wneud yn eu hystafelloedd dosbarth. Wrth gwrs, byddem wrth ein boddau yn dod i mewn a chyflwyno sesiynau yn yr un ffordd ag y gwnaethom cyn Covid-19 ond rydym yn sylweddoli bod hyn yn amhosib nes i Lywodraeth Cymru roi'r golau gwyrdd inni.

Fodd bynnag, mae ein profiadau o weithio ar-lein dros yr wythnosau diwethaf wedi rhoi ffordd ymlaen inni. Rydym bellach yn hyderus y gallwn gynnig profiad dysgu rhithwir gwerthfawr i ysgolion.

Rydym yn cynnig cyfle i ysgolion archebu GWEITHDAI RHITHWIR AM DDIM yn yr ystafell ddosbarth. Yn gyffredinol, mae'r sesiynau tuag awr o hyd, ond mae gennym ni rywfaint o hyblygrwydd a byddwn ni'n ffitio i mewn i anghenion pob ysgol unigol. Gellir defnyddio ein Pecynnau Gweithgareddau a'n hadnoddau ar-lein fel gwaith dilynol, i gadw cymhelliant a diddordeb.


Y pynciau sy'n cael eu cynnig ar hyn o bryd yw:

 • Gweithgareddau Meddwl Cyfrifiadurol ‘Unplugged’
 • Algorithmau
 • Cyflwyniadau i Godio trwy:
 • Scratch
 • Greenfoot
 • HTML
 • ‘Assembly Language’ gan gynnwys Cyfrifiadura Little Man
 • Python
 • Cryptograffeg
 • Dysgu Peiriant
 • Moeseg
 • Picseli


Os hoffech archebu un o'n sesiynau rhithwir, cysylltwch â ni info@technocamps.com.

Neu ffoniwch 01792 513747

Y newyddion diweddaraf

Croeso i rifyn Haf Newsbyte. Fel pawb arall rydym wedi cael cwpl o fisoedd gwirion wrth i’r tîm ddod i arfer â’r ‘normal’ newydd i gyfyngu ar y tarfu a achosir gan Covid-19.

Eleni, byddwn yn cynnal “Haf o STEM”, sy'n agored i unrhyw un rhwng 9 ac 16 oed. Gan ddechrau ym mis Awst, byddwn yn mynd yn 'fyw' am 15 diwrnod, gyda gweithgareddau ac arbrofion i roi cynnig arnynt gartref.

Mae'n ymddangos yn oesoedd bellach ers i'n digwyddiad rhwydweithio Menywod mewn STEM diwethaf gael ei gynnal. Rhoddodd y digwyddiadau hyn gyfle i fenywod sy'n gweithio ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg

DPP ar-lein ar gyfer Athrawon Ysgol Uwchradd TGCh a Chyfrifiadureg

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342