English

Mae Cofrestru ar gyfer Tymor y Gwanwyn Clwb Codio Ar ôl Ysgol Technocamps bellach ar agor

Cyhoeddwyd: 04 December 2018

Mae'r Clwb Codio ar ôl ysgol Technocamps 2018-2019 yn dechrau ym mis Ionawr a bydd yn parhau bob prynhawn Mawrth / Iau yn ystod tymor ysgol yn Ystafell Technocamps, Campws Singleton (Darperir cyfeiriad pellach i'r ystafell gyflenwi ar ôl cadarnhau'r slot).

Yn y Clwb Codio Technocamps, bydd ystod eang o bynciau cyfrifiadurol yn cael eu astudio gan ddefnyddio amrywiaeth o ieithoedd rhaglennu fel Greenfoot, Logo, Python, BBC micro: bit, Scratch, Lego Mindstorm a hefyd rhai sesiynau theori hwylus ac ymarferol. Rydym yn croesawu plant o 7 i 16 oed. Mae'r Clwb Codio Technocamps yn rhad ac am ddim ac nid yw'n ofynnol i'r plentyn / plant wybod neu gael unrhyw wybodaeth neu brofiad blaenorol o ran codio / rhaglennu i ymuno â'r clwb. Nid oes angen iddynt ddod ag unrhyw offer na dyfeisiau gan y byddant yn cael eu darparu. Ynghlwm i waelod yr erthygl hwn yw Calendr Tymor y Gwanwyn ar gyfer y clwb.

Rhennir fformat y clwb yn ddwy slot amser gwahanedig, naill ai rhwng 16:00 a 17:00 neu 17: 00-18: 00. Er bod amser cychwyn y clybiau yn wahanol, nid ydynt mewn unrhyw ffordd yn cael eu darparu mewn ffordd wahanol, dim ond i ddarparu ar gyfer y nifer helaeth o ddisgyblion sy'n dymuno mynychu.

I gofrestru'ch plentyn ar gyfer y clwb, rhaid i chi lenwi'r ffurflen gan ddefnyddio'r ddolen isod:

http://tiny.cc/qq2o0y 

Os oes gennych fwy nag un plentyn i gofrestru, llenwch y ffurflen ar wahân ar gyfer pob plentyn sy'n mynychu.

Bydd lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, gyda 25 lle ar gael ym mhob sesiwn. Byddaf yn eich hysbysu a yw lle wedi'i sicrhau ar gyfer eich plentyn.

Peidiwch â phoeni os nad yw eich plentyn (plant) yn cael slot gyda ni. Byddwn yn eu hychwanegu at y rhestr aros lle bydd eich plentyn (plant) yn gyntaf i gael lle pan ddaw llefydd ar gael. Gall hyn ddigwydd yn aml iawn oherwydd bod plant yn dod i mewn i'r ychydig sesiynau cyntaf a phenderfynu nad yw ar eu cyfer.

Unwaith eto, rhoddir gwybodaeth bellach megis cyfarwyddiadau i'r clwb ac ati ar gaffael slot i'r clwb.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Glwb Codio Technocamps After School, mae croeso i chi gysylltu â ni yn:

afterschoolcodingclub@technocamps.com
Y newyddion diweddaraf

Cystadleuaeth rhaglennu traws-Cymru Technocamps yn galluogi disgyblion i ddatblygu eu sgiliau datrys problemau, cyfathrebu a chydweithio.

Am benwythnos anhygoel wrth i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau gael ei chymryd drosodd gan Wyddoniaeth!

Mae Max wedi cael ei enwebu gan ei gwmni, SONY, ar gyfer gwobr "Prentis y Flwyddyn" Cymru gyda Make UK

Technocamps yn Arwain y Ffordd o ran Cynnig Hanfodion y Cwricwlwm i Addysgwyr o Bob Cwr o Gymru

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342