English

Prifysgol Abertawe yn lansio CoSMOS

Cyhoeddwyd: 21 May 2019

Mae CoSMOS wedi'i leoli ar ail lawr Adeilad Margam ar Gampws Parc Singleton. Mae'r safle'n gartref i bum prosiect allgymorth ac ymgysylltu â'r cyhoedd. 

Nod Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach (FMSP) Cymru yw cynyddu nifer y myfyrwyr sy'n astudio ar gyfer cyrsiau UG/Safon Uwch mewn Mathemateg a Mathemateg Bellach, yn ogystal ag annog rhagor o fyfyrwyr o Gymru i wneud cais i astudio cyrsiau addysg uwch mewn Mathemateg a phynciau STEM.  

Mae'r Casgliad Hanes Cyfrifiadura yn cynnwys cyfarpar, meddalwedd, archifau, effemera, hanes llafar a fideos. Sefydlwyd y casgliad yn nhymor yr hydref 2007, er mwyn astudio datblygiadau ac arloesedd technolegol hanesyddol, ac, yn benodol, y berthynas rhwng technolegau cyfrifiadurol a phobl a'r gymdeithas.

Mae'r prosiect Oriel Gwyddoniaeth yn cynnal arddangosfeydd sy'n llawn chwilfrydedd, a hynny'n seiliedig ar y gwaith ymchwil ysbrydoledig a wneir yn y Brifysgol, er mwyn ei arddangos i'r gymuned. Nod Oriel Gwyddoniaeth yw annog a bwydo diddordeb cynhenid y cyhoedd mewn gwyddoniaeth, technoleg a gwaith ymchwil arloesol, yn ogystal ag ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr, technegwyr a pheirianwyr.

Mae Cynllun Gwyddoniaeth i Ysgolion Prifysgol Abertawe (S4) yn cysylltu disgyblion Cyfnod Allweddol 3 yn Ne Cymru â gwyddoniaeth prifysgol. Nod y prosiect S4 yw ennyn diddordeb pobl ifanc a'u hannog i gymryd rhan mewn gwyddoniaeth trwy gynnal gweithdai ymarferol, sy'n seiliedig ar ymchwil, ac sy'n llawn chwilfrydedd, a hynny'n rhad ac am ddim. Nod S4 yw gwella'r mynediad at ddysgu STEM, ynghyd â gwella cyrhaeddiad a nifer y myfyrwyr sy'n ymgymryd â phynciau STEM mewn addysg uwch.

Mae Technocamps yn brosiect ar gyfer Cymru gyfan dan arweiniad Prifysgol Abertawe, sy'n anelu at ysbrydoli, ysgogi ac ennyn diddordeb pobl mewn Addysg Cyfrifiadureg a Thechnoleg. Mae Technocamps yn darparu gweithdai cyfoethogi STEM, adnoddau addysgu, hyfforddiant athrawon, Prentisiaethau Gradd ac amrywiaeth eang o weithgareddau eraill, gan fynd i'r afael â diffygion mewn addysg a sgiliau cyfrifiadurol a nodwyd gan sefydliadau addysg uwch a'r diwydiant.

Cynhaliwyd y digwyddiad lansio CoSMOS ar 20 Mai 2019 pan agorwyd y gofod yn syddogol gan yr Athro Peter Halligan, Prif Ymgynghorydd Gwyddonol ar gyfer Cymru.  Gwahoddwyd gwesteion nodedig i fynd ar daith of gwmpas CoSMOS i weld sut y bydd yn gweithredu, ynghyd â chymryd ran mewn sesiynau/gweithdai labordy a gynhelir gan dimau'r prosiect S4 a Technocamps.

 Dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams:

"Ein cenhadaeth genedlaethol ar gyfer addysg yng Nghymru yw ceisio gwella safonau a sicrhau bod gennym system addysg sy'n destun balchder a hyder cenedlaethol.  Yn ganolog i hyn y mae gwella'r modd yr ydym yn addysgu pynciau tebyg i Wyddoniaeth a Mathemateg yn ein hysgolion. Mae Gofod Allgymorth newydd Margam yng Ngholeg Gwyddoniaeth Prifysgol Abertawe yn enghraifft wych o weld, yn uniongyrchol, brosiectau pwysig fel y rhain yn cael eu rhoi ar waith."

 Mae CoSMOS yn grŵp rhyng-gysylltiedig unigryw o weithgareddau STEM, sy'n llywio agwedd bwysig ar genhadaeth ddinesig y Brifysgol.  Roedd y digwyddiad yn gyfle i gwrdd â thimau'r prosiect, dysgu rhagor am ein gwaith gydag ysgolion partner a'r gymuned ehangach, yn ogystal â gweld y cyfleusterau sydd gennym i'w cynnig yn y Brifysgol.  


          

Y newyddion diweddaraf

Am benwythnos anhygoel wrth i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau gael ei chymryd drosodd gan Wyddoniaeth!

Mae Max wedi cael ei enwebu gan ei gwmni, SONY, ar gyfer gwobr "Prentis y Flwyddyn" Cymru gyda Make UK

Technocamps yn Arwain y Ffordd o ran Cynnig Hanfodion y Cwricwlwm i Addysgwyr o Bob Cwr o Gymru

Y Gweinidog Addysg yn cwrdd ag academyddion blaenllaw ym Mhrifysgol Abertawe i drafod Technocamps a'r ffordd ymlaen ar gyfer dysgu digidol yng Nghymru.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342