We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Chwalu’r stereoteipiau wrth i GiST Cymru lansio yn y Cymoedd

Cyhoeddwyd: 22 July 2019

Roedd Technocamps yn falch iawn o gael arwain rhaglen newydd, arloesol sydd wedi’i chynllunio i annog menywod ifanc i ystyried gyrfaoedd STEM. Yr wythnos ddiwethaf, lansiwyd GiST Cymru ym Mhrifysgol De Cymru, gyda dros 130 o ferched o ysgolion ledled y De-ddwyrain a’r Cymoedd yn bresennol, a hynny er mwyn meithrin dirnadaeth a dealltwriaeth o’r cyfleoedd sy’n agored iddynt ym maes Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Cydnabyddir yn eang fod merched yn cael eu tangynrychioli mewn Diwydiannau STEM, ac un o nodau Rhaglen Technocamps, a ariennir gan Ewrop, yw ceisio unioni’r fantol. Arweiniwyd GiST Cymru gan y tîm ym Mhrifysgol De Cymru, gyda chymorth gan ein partneriaid academaidd eraill: Prifysgol Abertawe, Prifysgol Bangor, a Phrifysgol Caerdydd.

Cafodd y merched eu hysbrydoli gan amrywiaeth o brofiadau gwahanol a’u galluogodd i gysylltu â menywod sy’n gweithio yn STEM (trwy gyfrwng trafodaethau a mentora), a rhoddwyd cyfle iddynt wneud ‘gwaith ymarferol’ mewn gweithdai a sesiynau sgiliau. Lansiwyd gweithgareddau’r dydd gyda phrif areithiau gan Emma Tamplin o Chwarae Teg, a Wendy Sadler MBE o Science Made Simple, a siaradodd yn helaeth am ei phrofiadau ei hun ym maes Ffiseg a Cherddoriaeth.

Bu Technocamps yn cydweithredu â nifer o bartneriaid allanol er mwyn sicrhau bod cynllun GiST Cymru yn amrywiol o ran cynnwys ac yn cynnig cyfle i’r cyfranogwyr brofi ac archwilio pynciau STEM mewn ffordd hwyliog a diddorol. Roedd y gweithdai yn cynnwys rhaglenni ceir awtonomaidd, adeiladu rhannau awyrennau, gwifrio plygiau, diffiwsio bomiau gan ddefnyddio setiau pen rhith-wirionedd, mesur cerddediad dinosoriaid, seibrddiogelwch ac ymchwil i gelloedd canser. Roedd pob un o’r sesiynau dan arweiniad menywod sydd wedi’u sefydlu eu hunain mewn gyrfaoedd a ddominyddir fel arfer gan ddynion. Bydd gweithgareddau dilynol yn cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn academaidd nesaf, a byddwn yn gweithio gydag ysgolion i fonitro cynnydd ein holl arloeswyr GiST er mwyn gweld pa effaith y mae’r rhaglen wedi’i chael. Byddwn hefyd yn lansio digwyddiadau eraill sy’n adeiladu ar y brand GiST Cymru newydd.

Roedd yr adborth gan y disgyblion i gyd yn gadarnhaol dros ben, ac roedd pob un ohonynt wedi cael blas ar y cyfle i gymryd rhan mewn ychydig o Wyddoniaeth a Thechnoleg ymarferol:

“Roeddwn wir wedi mwynhau digwyddiad heddiw. Mwynheais yr holl weithgareddau, ond fy hoff weithgaredd oedd y rhith-wirionedd. Diolch yn fawr iawn i chi am y cyfle.”

Aeth Laura Roberts, y Cydgysylltydd Rhanbarthol ar gyfer Technocamps, ati i grynhoi nodau rhaglen GiST:

Nod GiST Cymru yw rhoi’r hwb ychwanegol hwnnw i ferched ledled Cymru y mae ei angen arnynt i gael mynediad at weithgareddau STEM. Mae GiST wedi rhoi cyfle i’r disgyblion hyn wneud gweithgareddau STEM ymarferol heb y pwysau a’r stigma sy’n dweud: ‘mae’r pynciau hyn ar gyfer bechgyn’. Heb unrhyw fechgyn yn y golwg, roedd pob un o’r merched a oedd yn bresennol yn y digwyddiad wedi mwynhau’r cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau y byddent, efallai, wedi’u hosgoi yn y gorffennol. Rwyf mor falch o’r ffaith bod pob un o’r wyth gweithdy dan arweiniad modelau rôl STEM benywaidd, cryf o bob rhan o’r sector, menywod y mae eu gwaith, eu bywyd a'u hegni yn ymroddedig i STEM.”

Roedd Jo Farag, y Pennaeth TG yn Ysgol Uwchradd Caerdydd, wedi disgrifio’r diwrnod yn un ‘anhygoel’, a dywedodd fod ei disgyblion wedi gadael y digwyddiad wedi’u ‘hysbrydoli’n wirioneddol’ i symud ymlaen â gweithgareddau STEM yn yr ysgol.

Diolchodd Danielle White o Ysgol Gyfun Rhydywaun i’r tîm am ddigwyddiad anhygoel:

Diolch i chi am drefnu diwrnod diddorol a chynhyrchiol. Roedd y merched i gyd wedi mwynhau eu hunain yn llwyr, ac maent yn awyddus i ddod eto.”

Roedd hyd yn oed yr hwyluswyr wedi’u hysbrydoli. Roedd Hayley Pincott, Llysgennad STEM y GIG, yn llawn cyffro am gael bod yn rhan o ddigwyddiad GiST Cymru:

“Roedd yn gyfle gwych i mi arddangos yr hyn yr ydym yn ei wneud fel labordy diagnostig, a meithrin ymwybyddiaeth merched o Wyddor Biofeddygol a Phatholeg a dewis posibl o ran gyrfa.” 

 

Hoffai Technocamps ddiolch i’n holl bartneriaid am eu cymorth yn Lansiad GiST Cymru, ac am eu gwaith parhaus gyda ni i yrru’r agenda STEM yn ei blaen yng Nghymru.

Mae’r rhain yn cynnwys:

Wendy Sadler MBE

Hayley Pincott, Llysgennad STEM y GIG

Chwarae Teg

Nwy Prydain

British Airways

Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Science Made Simple

ESTnet

GIGCymru

NDEC

Ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl heb eich help, ac edrychwn ymlaen at weithio gyda chi yn y dyfodol!

http://bit.ly/GiSTCymru2019

Y newyddion diweddaraf

Croeso i rifyn Haf Newsbyte. Fel pawb arall rydym wedi cael cwpl o fisoedd gwirion wrth i’r tîm ddod i arfer â’r ‘normal’ newydd i gyfyngu ar y tarfu a achosir gan Covid-19.

Eleni, byddwn yn cynnal “Haf o STEM”, sy'n agored i unrhyw un rhwng 9 ac 16 oed. Gan ddechrau ym mis Awst, byddwn yn mynd yn 'fyw' am 15 diwrnod, gyda gweithgareddau ac arbrofion i roi cynnig arnynt gartref.

Mae'n ymddangos yn oesoedd bellach ers i'n digwyddiad rhwydweithio Menywod mewn STEM diwethaf gael ei gynnal. Rhoddodd y digwyddiadau hyn gyfle i fenywod sy'n gweithio ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg

DPP ar-lein ar gyfer Athrawon Ysgol Uwchradd TGCh a Chyfrifiadureg

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342