We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Mae ein Hadroddiad Blynyddol Ar Gael i'w Lawrlwytho Nawr

Cyhoeddwyd: 09 March 2020

Lawrlwytho Adroddiad Blynyddol Technocamps 2019

 Roedd 2019 yn flwyddyn wych i ni.

 Nid yn unig y gwnaethom gyflwyno cannoedd o weithdai mewn ysgolion ledled y wlad, fe wnaethom hefyd sefydlu Technocamps fel goleufa ddisglair o addysg Cyfrifiadureg yng Nghymru.

 Gwelsom y graddedigion cyntaf o'r Rhaglen Prentisiaeth Gradd arloesol, yn ymgartrefu yn ein Pencadlys newydd, a lansio'r rhaglen GiST newydd sbon i annog merched i bynciau STEM.

 Fe wnaethon ni gynnal DPP i athrawon gan gynnwys ein Cynhadledd wych i Athrawon, dathlu 20 mlynedd o Ginio Diwrnod Rhyngwladol Menywod ITWales, a hyrwyddo’r rhaglen gyda phresenoldeb mewn digwyddiadau a gwyliau ledled Cymru.

 Fe aethon ni hyd yn oed yn rhyngwladol gan deithio i’r UDA a Hong Kong i ledaenu'r gair.

 Rydyn ni'n wirioneddol falch o'r hyn rydyn ni wedi'i gyflawni mewn cyfnod byr o amser. Rydym wedi llunio ein hadroddiad blynyddol sy'n arddangos yr holl uchafbwyntiau o'r flwyddyn ddiwethaf.

 Rydym yn arbennig o ddiolchgar i'n cyllidwyr (Llywodraeth Cymru a'r UE) ac i'n holl sefydliadau partner am eu cefnogaeth barhaus.

Os hoffech gael copi caled o'n hadroddiad blynyddol yna anfonwch e-bost at y tîm marchnata: comms@technocamps.com  a gallwn drefnu anfon copi atoch cyn gynted ag y gallwn.

Y newyddion diweddaraf

Croeso i rifyn Haf Newsbyte. Fel pawb arall rydym wedi cael cwpl o fisoedd gwirion wrth i’r tîm ddod i arfer â’r ‘normal’ newydd i gyfyngu ar y tarfu a achosir gan Covid-19.

Eleni, byddwn yn cynnal “Haf o STEM”, sy'n agored i unrhyw un rhwng 9 ac 16 oed. Gan ddechrau ym mis Awst, byddwn yn mynd yn 'fyw' am 15 diwrnod, gyda gweithgareddau ac arbrofion i roi cynnig arnynt gartref.

Mae'n ymddangos yn oesoedd bellach ers i'n digwyddiad rhwydweithio Menywod mewn STEM diwethaf gael ei gynnal. Rhoddodd y digwyddiadau hyn gyfle i fenywod sy'n gweithio ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg

DPP ar-lein ar gyfer Athrawon Ysgol Uwchradd TGCh a Chyfrifiadureg

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342