Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Ymunwch â ni ar gyfer ein Cyfarfod Rhithwir Dysgu AM DDIM

Cyhoeddwyd: 23 June 2020

Pan ddechreuodd Covid-19 effeithio ar addysg yma yng Nghymru, ni allai neb fod wedi rhagweld y byddai ein hysgolion dal ar gau i bob plentyn ond ychydig dros 3 mis yn ddiweddarach. Yn Technocamps rydym yn ddiolchgar bod pethau'n dechrau edrych yn fwy cadarnhaol, gydag ysgolion yn paratoi i groesawu disgyblion yn ôl dros yr wythnosau nesaf. Mae’n dal i fod, fodd bynnag, yn amgylchedd gwaith eithaf rhyfedd i unrhyw un yn y sector addysg, wrth inni barhau i ddod i arfer ag amgylchedd ‘normal’ newydd, a gwahanol iawn.Mae'r tîm bob amser yn awyddus i gynnig cefnogaeth a chymorth i helpu athrawon i ddarparu Cyfrifiadureg mewn Ysgolion.

Dros y misoedd diwethaf rydym wedi cael cyfle i ganolbwyntio ein hymdrechion gan ddarparu adnoddau ar-lein i helpu i gefnogi cyflwyno STEM mewn ysgolion.

Rydym wedi bod yn gwrando ar athrawon yng Nghymru. Mewn ymateb rydym wedi datblygu cyfres o sesiynau DPP ar-lein byr ar gyfer athrawon ysgolion cynradd. Mae'r rhain wedi cael derbyniad da gydag adborth rhagorol gan yr holl fynychwyr. Rydym yn falch bod dros 80 o athrawon eisoes wedi mynychu ein sesiynau, gyda mwy i ddod dros yr wythnosau nesaf.

Yr wythnos hon fodd bynnag, rydym yn rhoi cynnig ar rywbeth ychydig yn wahanol gyda'r ffocws ar athrawon ysgolion uwchradd yn cyflwyno TGCh a Chyfrifiadureg yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4.

Bydd Technocamps ‘TeachMeet’ yn dod ag athrawon o bob rhan o Gymru ynghyd ar gyfer prynhawn o sgyrsiau, trafodaeth a dysgu, gan gynnwys addysgwyr ledled y DU.

Mae gennym rai sgyrsiau rhagorol wedi'u recordio ymlaen llaw wedi'u cynnwys - gan gynnwys cyflwyniad gwych gan ein prif siaradwr Matthew Hewlett. Bydd sgwrs Matthew yn canolbwyntio ar sut mae angen i ni ‘fod yn ddewr’ yn ein dull o ddarparu Cyfrifiadureg, yn enwedig yng ngoleuni'r newidiadau arfaethedig i'r cwricwlwm yng Nghymru. Mae ein siaradwyr i gyd yn weithwyr proffesiynol addysgu a fydd yn dod â gwybodaeth a phrofiad ar ystod o wahanol bynciau. Dilynir pob sgwrs gan sesiwn holi ac ateb.

Bydd mynychwyr yn cael cyfle i rannu syniadau, archwilio arfer da, ac i ddysgu o brofiadau ei gilydd. Mae hefyd yn gyfle gwych i rwydweithio â chydweithwyr o'r un anian sy'n rhannu eich angerdd am ddysgu ym meysydd Cyfrifiadureg a TGCh.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal gan Adam Speight, athro, darlithydd a hyfforddwr dysgu profiadol. Mae hefyd yn Brif Swyddog Gweithredol Mr Speight Consultancy sy'n darparu cyngor ac arweiniad addysgol i sefydliadau i'r sectorau addysg gyhoeddus a phreifat. Cyd-westeiwr Adam ar gyfer y digwyddiad fydd y Rheolwr Gweithredol Stewart Powell. Bydd Stewart wrth law i ateb unrhyw ymholiadau gennych am y rhaglen Technocamps.

Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at y dydd Gwener yma. Gobeithiwn mai hwn fydd y cyntaf o lawer o Rith-Ddysgu, a ddyluniwyd i gefnogi'r gwaith rhagorol sy'n cael ei wneud yn ein hysgolion.

Y newyddion diweddaraf

Trwy gymryd rhan yn y rhaglen hon, bydd Athro yn ennill cydnabyddiaeth Technocamps fel 'Athro Ardystiedig Technocamps', neu gall Ysgol gyflawni statws 'Ysgol Ardystiedig Technocamps' ar lefel Efydd, Arian, neu Aur.

Pan benderfynodd Ben Dodd ymuno â rhai ffrindiau mewn Clwb Roboteg amser cinio pan oedd yn yr ysgol uwchradd, ychydig a wyddai mai dyma fyddai dechrau ei daith ar yrfa mewn Cyfrifiadureg.

Graddiodd Robert o Brifysgol Caerdydd, ac ysbrydolwyd ei yrfa mewn cyfrifiadureg gan weithdy Technocamps wythnos o hyd yr oedd wedi mynd iddo tra roedd yn yr ysgol.

Rydym wedi agor y porth yr oeddem wedi'i datblygu ar gyfer rhaglen yr Haf, ac mae'r adnoddau a ddatblygwyd gennym fel tîm ar gael i chi eu defnyddio a'u rhannu.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342