We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Her Codio DVLA - Dychmygwch, Codiwch, Adeiladwch ac Enillwch hi!

Cyhoeddwyd: 22 June 2017

Mae'r DVLA yn cynnal Her Codio Genedlaethol Cymru ar gyfer dysgwyr 7 i 11 oed a noddir a chefnogir gan Technocamps, ar y cyd â Code Club, a'r hwb Cennad STEM Cymru, Incredible Oceans, Brake, Y Pedwar lluoedd Heddlu yng Nghymru a School Beat, Diogelwch Ffyrdd Cymru, Y Gwasanaeth Tân a'r Fyddin Brydeinig.

Anelir y gystadleuaeth yn benodol at ysgolion cynradd er mwyn eu hannog i sefydlu clybiau codio, ac mae'r rhaglen Technocamps Buarth Chwarae Cyfrifiadureg ar gael i helpu sefydlu nhw drwy ddarparu gweithdai yn yr ysgol.


Bydd y sialens yn galluogi disgyblion sydd â diddordeb i ddatblygu eu sgiliau datrys problemau, cyfathrebu a gwaith tîm ynghyd â gwella eu gwybodaeth o raglennu cyfrifiadurol mewn modd difyr ac arloesol, a hefyd yn ennill cyfarpar TG werth miloedd o bunnoedd ar gyfer eu hysgolion neu Grwpiau.

Gwobr 1af - £3000 o Gyfarpar TG
2il Wobr - £2000 o Gyfarpar TG
3edd Gwobr - £1000 o Gyfarpar TG
2 Gwobr eilradd - £750 o Gyfarpar TG yr un.


Yr her yw adeiladu gêm gan ddefnyddio SCRATCH (iaith godio hwylus) sydd ar gael i’w lawrlwytho am ddim oddi ar y safle. Dylai'r gêm alinio gydag un o'r pedair thema ganlynol:

Thema 1: Adeiladwch gêm sy’n amlygu’r frwydr mae morfilod cefngrwm yn ei hwynebu oherwydd llygredd yn ein Moroedd, yn arbennig oherwydd y gorddefnydd o blastigion a allai arwain at ddifodiad.

Thema 2: Adeiladwch gêm sy’n amlygu’r dilynol – mae’n well bod yn berson dymunol na bod yn fwli, ar-lein neu yn y byd go iawn.

Thema 3: Adeiladwch gêm ynghylch sut olwg fyddai ar y byd os nad oedd unrhyw geir ar y ffordd?

Thema 4: Adeiladwch gêm sy’n amlygu sut all pobl ifanc weld peryglon ac aros yn ddiogel wrth feicio.


I ddysgu mwy am y gystadleuaeth a sut i fynd i mewn, ewch i Wefan Cystadleuaeth Codio DVLA.


Y newyddion diweddaraf

Eleni, byddwn yn cynnal “Haf o STEM”, sy'n agored i unrhyw un rhwng 9 ac 16 oed. Gan ddechrau ym mis Awst, byddwn yn mynd yn 'fyw' am 15 diwrnod, gyda gweithgareddau ac arbrofion i roi cynnig arnynt gartref.

Mae'n ymddangos yn oesoedd bellach ers i'n digwyddiad rhwydweithio Menywod mewn STEM diwethaf gael ei gynnal. Rhoddodd y digwyddiadau hyn gyfle i fenywod sy'n gweithio ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg

DPP ar-lein ar gyfer Athrawon Ysgol Uwchradd TGCh a Chyfrifiadureg

Adnoddau Dysgu a seminarau ar-lein ar gyfer blynyddoedd 12 a 13.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342