English

Llongyfarchiadau i'n Graddedigion VTCT 2019!

Cyhoeddwyd: 15 July 2019

Mae Technocamps yn hynod falch o allu cyhoeddi a dathlu llwyddiant ein graddedigion diweddaraf o'r cwrs VTCT/Technoteach. Mae pymtheg o athrawon ysgolion cynradd a thri o athrawon ysgolion uwchradd o bob cwr o Gymru wedi cwblhau'r rhaglen eleni, a hoffem longyfarch pob un ohonynt yn ddiffuant.

Cyflwynir y cwrs VTCT yn rhad ac am ddim yng Nghymru, ac mae'n darparu cymhwyster gwerthfawr a chydnabyddedig i athrawon. Yn bwysicaf oll, mae'r cwrs yn rhoi'r sgiliau a'r hyder i athrawon allu cyflwyno gwersi cyfrifiadureg mewn ysgolion. Mae hyn yn arbennig o berthnasol yng ngoleuni'r Cwricwlwm newydd i Gymru, sy'n destun ymgynghoriad ar hyn o bryd ac sydd i'w weithredu yn 2022, lle mae sgiliau meddwl cyfrifiadurol wedi'u hymgorffori ym Maes Dysgu a Phrofiad Gwyddoniaeth a Thechnoleg ar bob lefel.

Mae ein graddedigion VTCT bellach yn gallu mynd yn ôl i'w hysgolion a lledaenu eu gwybodaeth a'u profiad ymhlith eu cydweithwyr, gan helpu i wella ansawdd addysgu cyfrifiadureg fel rhan o'r cwricwlwm newydd amrywiol hwn.

Stephen Blake o Ysgol Penlle'r-gaer yw un o raddedigion eleni:

Rhoddodd y cwrs yr offer i mi er mwyn gallu cyflwyno'r cwricwlwm yn hyderus, ac mae wedi rhoi cyfle i mi gefnogi ac uwchsgilio aelodau eraill o staff … cwrs gwych sydd wedi fy helpu i ddeall yn glir pob agwedd ar feddwl cyfrifiadurol.”

Ar gyfer ein holl raddedigion, mae'r cwrs wedi helpu i ddatblygu eu sgiliau ac wedi'u helpu i ddatblygu adnoddau a deunyddiau y gallant fynd ati i'w defnyddio yn eu hystafelloedd dosbarth eu hunain. Rhoddir cymorth ac arweiniad i bob athro gan un o'n swyddogion darparu arbenigol, ac rydym wedi cyflwyno'r cwrs eleni yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Disgrifiodd Chloe Stoneman o Ysgol Gymraeg Casnewydd ei phrofiadau: “Helpodd y sesiynau i ddatblygu fy hyder a'm gwybodaeth, ac roedd Luke yn wych o ran rhoi cymorth a datblygu fy nealltwriaeth.”

Roedd Neil Arbery o Ysgol Gynradd Nottage yn falch iawn o'r cynnydd a wnaeth mewn cyfnod byr iawn.

“Ychydig iawn o wybodaeth am godio oedd gennyf cyn y cwrs hwn, a byddwn wedi cael trafferth i gyflwyno gwersi effeithiol. Fodd bynnag, ers mynychu'r cwrs hwn, rwy'n llawer mwy hyderus ac mae gennyf adnoddau i'w defnyddio yn y dosbarth.”

Unwaith eto, hoffem longyfarch yn ddiffuant bob un o'n graddedigion, a gobeithio y byddwn yn eich gweld pan fyddwn yn ymweld â'ch ysgolion i gyflwyno un o'n gweithdai gwych.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio athrawon ar gyfer rhaglen 2019/20. Gallwch ddarganfod rhagor am y cwrs yma.

https://www.technocamps.com/cy/news/freeaccredited-cpd-opportunity-for-teachers-across-wales-2019.

Y newyddion diweddaraf

Mae Technocamps yn parhau i arwain y daith tuag at annog merched i ystyried gyrfaoedd mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

Gan ddechrau yn nhymor yr Hydref 2019, bydd Technocamps unwaith eto yn cynnig cyfle am ddim i athrawon i wella sgiliau mewn gwyddoniaeth gyfrifiadurol.

Unwaith eto, cafodd Technocamps y fraint o gael ei wahodd i gymryd rhan yn y digwyddiad anhygoel hwn sy'n hyrwyddo perthnasoedd rhwng Gwyddoniaeth, Ymchwil a Diwydiant yng Nghymru.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342