Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Astudiaeth Achos: Rhun Llwyd

Cyhoeddwyd: 09 April 2020

Pan drefnodd Rhun Llwyd, athro TG Ysgol Bryn Tawe, fod tîm Technocamps yn cynnal gweithdai cyfoethogi STEM gyda’i ddisgyblion, ychydig a wyddai y byddai’r sesiynau’n ei ysbrydoli i fynd ar ei daith addysgol hollol newydd ei hun. Mae’r ysgol yn cynnal Cwrs Cyfrifiadureg Safon Uwch, ar y cyd ag ysgol bartner, ond roedd yn awyddus i ddatblygu ei darpariaeth yn is i lawr yr ysgol.

Sefydlwyd y gweithdai ar gyfer disgyblion MAT Blwyddyn 9 yn yr ysgol, ac roedd Rhun yn wirioneddol obeithio y byddai’r disgyblion yn cael eu hysbrydoli digon i ddewis y pwnc er mwyn iddo allu dechrau cynnal cwrs TGAU. Ymatebodd llawer o’r disgyblion yn gadarnhaol iawn, ac ‘nawr mae yna ddigon ohonynt i ddechrau addysgu’r cwrs ym mis Medi 2020.

Fodd bynnag, nid dyna ddiwedd y stori.

Cafodd Rhun ei hun yn mynychu’r gweithdai gyda’i ddisgyblion, a chafodd ei syfrdanu gan yr hyn yr oeddent yn ei ddysgu. “Rhoddodd y gweithdai nifer o syniadau i mi ynglŷn â sut i addysgu Cyfrifiadureg mewn ffordd drawsgwricwlaidd. Roedd hyn yn sicrhau bod y gwersi yn ddiddorol iawn, yn enwedig i’r merched. Cefais hefyd flas ar ddefnyddio Greenfoot am y tro cyntaf.”

O ganlyniad i’w brofiad, aeth ati i ymgeisio am y rhaglen Gradd-brentisiaeth ym Mhrifysgol Abertawe, lle y mae’n cwblhau ei BSc mewn Peirianneg Meddal- wedd Gymhwysol. “Mae’r cwrs wedi gwella fy sgiliau rhaglennu ac wedi cynyddu fy hyder a’m dealltwriaeth wrth addysgu’r cwrs Safon Uwch. Wrth drafod cysyniadau Cyfrifiadureg â’r disgyblion, mae gen i ‘nawr syniadau a phrofiadau mwy manwl i’w rhannu â nhw.”

I gael mwy o wybodaeth am Prentisiaeth Gradd Prifysgol Abertawe mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwyso: 

https://www.swansea.ac.uk/cy/israddedig/cyrsiau/gwyddoniaeth/daearyddiaeth/bsc-peirianneg-meddalY newyddion diweddaraf

Trwy gymryd rhan yn y rhaglen hon, bydd Athro yn ennill cydnabyddiaeth Technocamps fel 'Athro Ardystiedig Technocamps', neu gall Ysgol gyflawni statws 'Ysgol Ardystiedig Technocamps' ar lefel Efydd, Arian, neu Aur.

Pan benderfynodd Ben Dodd ymuno â rhai ffrindiau mewn Clwb Roboteg amser cinio pan oedd yn yr ysgol uwchradd, ychydig a wyddai mai dyma fyddai dechrau ei daith ar yrfa mewn Cyfrifiadureg.

Graddiodd Robert o Brifysgol Caerdydd, ac ysbrydolwyd ei yrfa mewn cyfrifiadureg gan weithdy Technocamps wythnos o hyd yr oedd wedi mynd iddo tra roedd yn yr ysgol.

Rydym wedi agor y porth yr oeddem wedi'i datblygu ar gyfer rhaglen yr Haf, ac mae'r adnoddau a ddatblygwyd gennym fel tîm ar gael i chi eu defnyddio a'u rhannu.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342