We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Astudiaeth Achos: Paul Finch

Cyhoeddwyd: 01 May 2020

Mae’n gyffredin meddwl bod eich addysg yn dod i ben pan fydd gennych swydd lawn-amser. Yma yn Technocamps a’r Sefydliad Codio yng Nghymru, credwn fod dysgu yn broses barhaus y gallwch ei dilyn ar unrhyw adeg yn eich bywyd. Mae Prentisiaeth Gradd Prifysgol Abertawe mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol yn mabwysiadu dull ‘dysgu ac ennill’ sy’n cyfuno gwaith ac astudio. I Paul Finch, Rheolwr Systemau yn EPS Construction Ltd, roedd y brentisiaeth hon yn gyfle i wella systemau TG ei gwmni a meithrin ei sgiliau digidol ei hun.

Trwy gydol y rhaglen tair blynedd, roedd Paul yn rhyngweithio â chyd-fyfyrwyr o amrywiaeth eang o gwmnïau, gyda phob un ohonynt yn meithrin yr un set sgiliau digidol. Yn ei flwyddyn olaf, datblygodd Paul ei ddarn o feddalwedd mwyaf llwyddiannus, sydd bellach yn ffurfio rhan o system ariannol EPS. Mae’r meddalwedd yn gweithio trwy nodi ac adfer amrywiannau contract. Gall yr amrywiannau hyn fodoli am sawl rheswm, ond maent yn golygu y gall cyllideb contract y cwmni newid yn ddramatig.

Mae’r feddalwedd eisoes yn cael ei gweithredu’n rhannol, ac mae wedi arbed £70,000 i EPS. Mae Cyfarwyddwr y Cwmni, Jonathan Fleming, yn amcangyfrif y bydd yn arbed £400,000 y flwyddyn i’r cwmni pan fydd ar waith yn llawn. Trwy brentisiaethau tebyg i un Paul, mae’r rhaglen Prentisiaeth Gradd yn profi nad yw addysg uwch yn dod i ben pan gewch chi swydd. I’r cyflogwyr, mae’n dangos y gall cydweithredu ag addysgwyr ddatblygu ac uwchsgilio eu gweithlu, gan baratoi eu sefydliadau yn well ar gyfer y dyfodol digidol.

I gael mwy o wybodaeth am Prentisiaeth Gradd Prifysgol Abertawe mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwyso: https://www.swansea.ac.uk/cy/israddedig/cyrsiau/gwyddoniaeth/daearyddiaeth/bsc-peirianneg-meddalwedd-gymhwysol/Y newyddion diweddaraf

Croeso i rifyn Haf Newsbyte. Fel pawb arall rydym wedi cael cwpl o fisoedd gwirion wrth i’r tîm ddod i arfer â’r ‘normal’ newydd i gyfyngu ar y tarfu a achosir gan Covid-19.

Eleni, byddwn yn cynnal “Haf o STEM”, sy'n agored i unrhyw un rhwng 9 ac 16 oed. Gan ddechrau ym mis Awst, byddwn yn mynd yn 'fyw' am 15 diwrnod, gyda gweithgareddau ac arbrofion i roi cynnig arnynt gartref.

Mae'n ymddangos yn oesoedd bellach ers i'n digwyddiad rhwydweithio Menywod mewn STEM diwethaf gael ei gynnal. Rhoddodd y digwyddiadau hyn gyfle i fenywod sy'n gweithio ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg

DPP ar-lein ar gyfer Athrawon Ysgol Uwchradd TGCh a Chyfrifiadureg

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342