We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Dadansoddi algorithmau, mathemateg a chyfrifiadureg yn Narlithoedd Nadolig y Sefydliad Brenhinol

Cyhoeddwyd: 15 December 2019

Mae Darlithoedd Nadolig y Sefydliad Brenhinol wedi hen ennill eu plwyf yng Nghalendr y DU ac eleni llwyddodd dau

bartner Prifysgol Technocamps i ffrydio ffilmio’r sioe ‘yn fyw’ i gynulleidfa o bobl ifanc gyffrous a’u teuluoedd.

Gweithiodd y tîm Technocamps ar y cyd â Phrosiect Gwyddoniaeth Oriel Prifysgol Abertawe ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar gyfer un o’r ffrydiau byw. Yn y cyfamser cynhaliodd Prifysgol De Cymru ail ddiwrnod o ffilmio, ac roedd ein Swyddogion Cyflenwi wrth law i arddangos y gwaith rydyn ni’n ei wneud mewn digwyddiad derbyniad arbennig.

Roedd thema eleni yn arbennig o berthnasol yn yr hinsawdd ddigidol sydd ohoni. Canolbwyntiodd ‘Cyfrinachau a Chelwyd- dau’, a gyflwynwyd gan Hannah Fry, ar bŵer mathemateg ac yn benodol ar dri chwestiwn allweddol: A oes unrhyw broblemau na all neu na ddylai mathemateg eu datrys? A oes gan algorithmau cyfrifiadurol ormod o reolaeth dros ein bywydau a’n preifatrwydd? A allai Deallusrwydd Artiffisial benderfynu p’un a yw rhywun yn byw neu’n marw?

Mae ffilmio ar gyfer teledu yn cymryd llawer o amser ac mae’n anochel bod bylchau ac egwyliau lle mae fframiau’n cael eu hail-ffilmio neu ail-osod golygfeydd. Llwyddodd Technocamps i lenwi’r holl ‘amser gwag’ gyda gemau a gweithgareddau meddwl cyfrifiannol gan gadw’r gynulleidfa wedi’u diddanu. Er yn anhrefnus ar brydiau, roedd y ddwy noson yn hynod lwyddiannus. Roedd cyffro amlwg gyda phobl ifanc yn dod i o’r digwyddiad wedi eu hysbrydoli a’u cyffroi am fathemateg a chyfrifiadureg.

"Oherwydd nid yw’r dyfodol yn digwydd ohono ei hun. Ni sy’n ei greu.”

Dr Hannah Fry, Athro Cysylltiol, Coleg Prifysgol Llundain

page20image24116048 page20image24106064 
page20image24113552page20image24116880

Y newyddion diweddaraf

Croeso i rifyn Haf Newsbyte. Fel pawb arall rydym wedi cael cwpl o fisoedd gwirion wrth i’r tîm ddod i arfer â’r ‘normal’ newydd i gyfyngu ar y tarfu a achosir gan Covid-19.

Eleni, byddwn yn cynnal “Haf o STEM”, sy'n agored i unrhyw un rhwng 9 ac 16 oed. Gan ddechrau ym mis Awst, byddwn yn mynd yn 'fyw' am 15 diwrnod, gyda gweithgareddau ac arbrofion i roi cynnig arnynt gartref.

Mae'n ymddangos yn oesoedd bellach ers i'n digwyddiad rhwydweithio Menywod mewn STEM diwethaf gael ei gynnal. Rhoddodd y digwyddiadau hyn gyfle i fenywod sy'n gweithio ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg

DPP ar-lein ar gyfer Athrawon Ysgol Uwchradd TGCh a Chyfrifiadureg

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342