We use cookies to analyse our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website..
English

Pecynnau Gweithgaredd wedi'u Lansio i Gefnogi Disgyblion, Athrawon a Rhieni

Cyhoeddwyd: 21 March 2020

Rydym yn gwybod bod hwn yn gyfnod pryderus iawn ond roeddem am roi'r wybodaeth ddiweddaraf i bawb cyn belled ag y gallwn. Cyhoeddodd y Gweinidog Addysg yng Nghymru, Kirsty Williams AC, ddatganiad yr wythnos hon i hysbysu pawb y byddai ysgolion yn cau’n swyddogol “ar gyfer darpariaeth addysg statudol”. Felly, yn amlwg ni fydd unrhyw weithgaredd gweithdy wyneb yn wyneb yn digwydd nes ein bod yn cael arweiniad gan y llywodraeth i ddychwelyd i normalrwydd.

Mae'r tîm wedi bod yn weithgar iawn yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf gyda gweithdai yn cael eu cynnal mewn ysgolion ledled y wlad. Er ei bod ychydig yn drist na allwn barhau i redeg y rhain, rydym yn gyffrous iawn am y mentrau newydd yr ydym yn eu rhoi ar waith a fydd yn helpu disgyblion, rhieni ac athrawon i gynnal momentwm a chymhelliant.

Mae ein Swyddog Cyswllt Ysgolion a'n Cydlynwyr Rhanbarthol yn parhau i fonitro'r sefyllfa a byddant yn cysylltu ag ysgolion i aildrefnu gweithdai wedi'u cynllunio, gyda dyddiadau amgen yn cael eu cynnig i unrhyw ysgol sydd wedi trefnu gweithdy. Ar hyn o bryd rydym yn edrych i mewn i ffyrdd y gallwn ni fel tîm gefnogi ysgolion gyda'r darpariaethau y maent yn eu rhoi ar waith i gynnal rhith-normalrwydd i'n plant.

Yn wir, mae yna lawer o waith yn digwydd y tu ôl i'r llenni.

Rydym yn gweithio i ddatblygu adnoddau i gadw plant yn llawn cymhelliant a'u hymennydd yn egnïol trwy'r amser anodd hwn. Mae ein tîm addysgu wedi datblygu rhai taflenni gwaith, fideos a chwisiau gwych y gellir eu cyrchu trwy ein gwefan trwy glicio ar y ddolen ganlynol: https://www.technocamps.com/cy/activity-packs. Byddwn yn ychwanegu mwy o adnoddau pan fyddant yn barod i fynd.

Anogir disgyblion i weithio trwy'r pecynnau a chyflwyno eu gwaith i'r tîm. Yna byddant yn cael eu hychwanegu at ein arwainfwrdd Technocamps gyda chyfle i ennill robot Sphero ar gyfer eu hysgol yn ogystal â thaleb Amazon gwerth £50 i'r myfyriwr gorau.

Byddwn yn dal yn derbyn e-byst trwy gydol yr argyfwng felly os oes gan unrhyw un unrhyw ymholiadau neu geisiadau cymorth brys, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni. Yn y cyfamser, byddem yn gobeithio y bydd pawb yn aros yn ddiogel ac edrychwn ymlaen at ddarpariaeth wyneb yn wyneb eto yn fuan.


Y newyddion diweddaraf

Croeso i rifyn Haf Newsbyte. Fel pawb arall rydym wedi cael cwpl o fisoedd gwirion wrth i’r tîm ddod i arfer â’r ‘normal’ newydd i gyfyngu ar y tarfu a achosir gan Covid-19.

Eleni, byddwn yn cynnal “Haf o STEM”, sy'n agored i unrhyw un rhwng 9 ac 16 oed. Gan ddechrau ym mis Awst, byddwn yn mynd yn 'fyw' am 15 diwrnod, gyda gweithgareddau ac arbrofion i roi cynnig arnynt gartref.

Mae'n ymddangos yn oesoedd bellach ers i'n digwyddiad rhwydweithio Menywod mewn STEM diwethaf gael ei gynnal. Rhoddodd y digwyddiadau hyn gyfle i fenywod sy'n gweithio ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg

DPP ar-lein ar gyfer Athrawon Ysgol Uwchradd TGCh a Chyfrifiadureg

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342